Sunday, December 11, 2011

دختر ایرانی در تضاد و تفاهم

مجموعه عکس های بسیار زیبای نازی عباسی از خودش 
 در هر تصویر ، هر دو نفری که می بینید یک نفر هستند و هر دو خود نازی در نماهایی متفاوت

No comments: